Gaast ligt omgeven door het natuurgebied (Natuurmonument) “De Friese IJsselmeerkust”, midden in “De Waard”. Ten noorden van het dorp ligt de Kooiwaard en Makkumer Noord & Zuid Waard. Ten zuiden ligt de Workumer Binnen en Buiten Waard. Oostelijk van Gaast, landinwaarts, liggen de foerageergebieden, waar de vogels overdag hun voedsel zoeken. Door de beperkte diepte van het IJsselmeer aan de Friese kust en het overvloedige voedselaanbod, worden van verscheidene soorten enorme aantallen vogels naar dit gebied gelokt. In total zijn er in “De Waard” meer dan 200 verschillende soorten vogels waargenomen. Dat zijn vooral viseters en bodemfauna-eters. Onder de viseters gaat het in het bijzonder om Fuut, Aalscholver, Nonnetje, Grote zaagbek, Dwergmeeuw, Visdief en Zwarte Stern. Voor veel van deze vogelsoorten is het IJsselmeer het belangrijkste gebied in Nederland. Dat geldt zeker ook voor de Reuzenstern, die in de zomer bij tientallen langs de Friese kust present is. Spiering is verreweg de belangrijkste prooisoort voor de viseters. Alleen de Aalscholver vangt ook veel andere vis.